Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777
Групова работа

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦОП ЧИРПАН

Център за обществена подкрепа Чирпан предоставя социални услуги за деца и семейства, живеещи на територията на общините Чирпан и Братя Даскалови.

Услугите на центъра са разпределени в три сектора,  както следва:

Сектор „Независим живот”

1.    Услуга „Логопедична работа”
-    Индивидуална работа
-    Групова работа
2.    Услуга „Двигателна рехабилитация”
-    Индивидуална работа
-    Групова работа
-    Домашни посещения
3.    Услуга „Работа с родители на деца с увреждания”
-    Индивиуална работа
-    Групова работа
4.    Услуга „Здраве”
-    Групова работа с деца с наднормено тегло
-    Групова работа с деца от 12 до 18 години
-    Групова работа с бременни и майки до 18-годишна възраст
5.    Услуга „Дневен център за деца с увреждания”
Сектор „Детство”

1.    Услуга „Превенция на агресията сред подрастващите”
-    Групова работа
2.    Услуга ”Индивидуална работа и консултиране на деца”
-    Педагогическо консултиране
-    Психологическо консултиране
-    Психо-педагогическа подкрепа на детето
3.    Услуга „В подкрепа на образованието”
-    Превенция на отпадането на децата от образователната система
-    Индивидуална работа
-    Групова работа
-    Работа с деца отпаднали от образователната система
-    Индивидуална работа
-    Групова работа

Сектор „Родители”

1.    Услуга „Реинтеграция”
-    Подкрепа в предреинтеграционен период
-    Индивидуална работа
-    Групова работа
-    Подкрепа в следреинтеграционен период
-    Индивидуална работа
-    Групова работа
2.    Услуга „За по-силна семейна среда”
-    Групова работа с родители на деца с трудности в поведението
-    Групова работа с родители, чиито деца живеят в бедност
-    Групова работа с родители, чиито деца не ходят на училище
-    Индивидуално семейно консултиране
-    Индивидуално консултиране на разведени или развеждащи се родители
3.    Услуга „Пренатална и постнатална грижа”
-    Индивидуално консултиране
-    Подпомагане и осигуряване на достъп до специализирани медицински услуги
-    Помощ, подкрепа, съдействие, придружаване
-    Съветване и насочване
4.    Услуга „Да разберем по-добре юношата”
-    Индивидуално консултиране на семейство
-    Групово консултиране на семейства

Групови дейности провеждани в ЦОП към настоящия момент
  • Групова занимания на тема „Сръчни ръчички“ – изработване на:  пролетни цветя от хартия и боядисване на яйца
  • Продължава групова работа в сектор ”Независим живот” на тема “Аз и другите. Общуването чрез комуникация – цел и средство за личностно израстване” – 2 сесия в края на месеца. Провеждда се всяка втора и четвърта сряда от месеца.
  • Групова работа “Здравословен начин на живот за нашите деца” към сектор “Независим живот” е  сформирана от родители на деца с наднормено тегло. Провежда се 2 пъти в месеца – през втората и четвъртата седмица в петък.
  • Участие на екипа в работни срещи, организирани от ЦОП Чирпан. Два пъти месечно,  вторник.
  • Продължа работата по текущата кампания “Не на насилието” – беседи с учениците в училищата в града на тема “Гневът” – срещите се осъществяват по предварително уточнен с класните ръководители и директори по училищата график.
Проведени групови работи по сектори през месец Март 2010 година
по редР – л сектор „Независим Живот” Брои групови дейности и темаР – л сектор „Детство” Брои групови дейности и тема
112.03.2010г. Сесия № 3 Тема: Изграждане на умения за изслушване11.03.2010г. Сесия № 1 Тема: Формиране на групата, представяне и запознаване
2
26.03.2010г. Сесия 4 Тема: Какво и колко да ядем25.03.2010г. Сесия № 2 Тема: Това съм аз
320.03.2010г Сесия № 23 Тема: Приятелска толерантност и любов
427.03.2010г. Сесия № 24 Тема: Прожекция на подходящ филм по темата и обсъждане
510.03.2010г. Сесия № 2 Тема: Групова идентификация-1
6
24.03.2010г. Сесия № 3 Тема: Групова идентификация-2