Начало

"Центърът за работа с деца в риск” е създаден с реализирането на проект по програма ФАР и финансиран от Европейския съюз продължава дейноста си от 01.01.2009 год. но вече като „Център за обществена подкрепа”

 

В него работят трима социални работника, двама възпитатели, рехабилитатор, психолог и логопед.Капацитетът на Центъра е 60 места.От началото на месец 01.2009 год. след сключване на договор с консултантска фирма „ГЛЕДНА ТОЧКА „ ЕООД” гр.София към Института по социални дейности започна и обучението на екипа по въвеждане на новата документация, нова методика на работа и обмяна на опит.Обученията се провеждат в Центъра за обществена подкрепа.Присъстват освен екипа а и всички ресурсни учетели в гр.Чирпан , представители на ромската общност, ученици от ПГСС гр.Чирпан, секретаря на МКБППМН към Община Чирпан, специалисти от Отдела"Закрила на детето" към Дирекция „Социално Подпомагане" и други участници имащи отношение към децата и семействата в риск.Услугите които ще се предоставят в Центъра за обществена подкрепа няма да се различават напълно от тези които се предлагаха до сега , но ще претърпят промяна  след бързото обследване на общноста и потребностите на хората.В процес сме на определяне на три основни сектора за работа с конкретни услуги за всеки сектор.Случаите с които ще работим ще бъдат насочени с направления от ОЗД към Дирекция Социално Подпомагане придружени със социален доклад, като всеки случай  има и ключов социален работник на ЦОП.

Tук можете да намерите подробна информация, относно услугите, които се предоставят при нас и да се запознаете с процедурата, чрез която можете да ги ползвате.

28, 2014
Категория: Календар
Публикувано от: admin
Новини
Начало